Meerjarenplannen en BBC

Beheers en beleidscyclus?

Het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad nemen niet in het wilde weg beslissingen. Alles wat moet gebeuren en waarover ze moeten beslissen, wordt zorgvuldig gepland. Ze nemen daar zelfs een jaar de tijd voor. Dit heet de beleids- en beheerscyclus. De regels hiervan worden beschreven in het decreet lokaal bestuur. Dit decreet bepaalt de algemene werking en organisatie van de lokale besturen en het bevat een aantal algemene bepalingen over de beleids- en beheerscyclus.
Beheers en beleidscyclus?

Het Meerjarenplan

De BELEIDSCYCLUS begint met het opstellen van een meerjarenplan. Dat meerjarenplan start vanaf het tweede jaar van de legislatuur en loopt over de volgende zes jaar. In het MEERJARENPLAN worden de algemene beleidslijnen uitgezet. Het bestuur moet voor zichzelf een aantal (prioritaire) doelstellingen bepalen die het gedurende de legislatuurperiode wil bereiken. Maar het meerjarenplan heeft ook een financieel luik: voor elk beleidsdomein moet een overzicht gemaakt worden van wat de uitgaven en ontvangsten gaan zijn.
Budget
Het BUDGET is de concrete invulling van dat meerjarenplan voor een bepaald jaar en wordt dus jaarlijks opgesteld. In het budget worden die doelstellingen opgenomen die het bestuur dat jaar wil bereiken, met de verwachte uitgaven en ontvangsten per doelstelling.

De BOEKHOUDING is een volgende stap in de beleidscyclus. In de boekhouding wordt gedurende heel het jaar bijgehouden welke uitgaven en ontvangsten daadwerkelijk gebeuren. Onder meer op basis van deze informatie wordt dan de jaarrekening opgemaakt. De JAARREKENING is de laatste stap in de beleidscyclus. De jaarrekening biedt onder andere een overzicht van de financiële toestand van het bestuuren van de uitgaven en ontvangsten per beleidsdomein. Aan de hand van dit document wordt ook duidelijk in welke mate het bestuur de doelstellingen bereikt heeft die het vooropgesteld had bij aanvang van het jaar, en of de geplande acties zijn uitgevoerd.
Beheerscyclus
Naast de beleidscyclus legt het decreet Lokaal Bestuur ook voorschriften op in verband met de BEHEERSCYCLUS. In de beheerscyclus worden de doelstellingen uit de beleidscyclus verder vertaald in concrete plannen. Er worden verantwoordelijken aangeduid en die krijgen een aantal taken toegewezen die ze moeten volbrengen. Hierbij kunnen ze een beroep doen op een bepaald budget. Deze taken en kredieten vinden we terug in het beheersbudget. Daarnaast is het ook belangrijk dat er gecontroleerd wordt in welke mate deze verantwoordelijken hun taken volbrengen en hoe ze hun budget besteden. Dat gebeurt achteraf met de beheersrekening. Algemeen gesteld is de beheerscyclus dus minstens zo belangrijk als de beleidscylcus. Eén van de grote voordelen van deze beleids- en beheerscyclus is dat elk bestuur het systeem kan aanpassen naargelang zijn eigen structuur en informatiebehoeften. De Vlaamse steden en gemeenten verschillen immers heel erg van mekaar qua grootte, maar ook op het vlak van organisatie en prioriteiten. Heel simpel gezegd is de beleids- en beheerscyclus dus het boekhoudprogramma van de gemeenten.

Schrijf je in op onze Debattle nieuwsbrief

Debattle heeft 2 nieuwsbrieven: een Whatsapp en Email nieuwsbrief. Via Whatsapp brengen we je op de hoogte van nieuwe tools, nuttige info of prijzen die te winnen zijn via korte newsflashes. De Email nieuwsbrief is meer uitgebreid, kondigt nieuwe missies aan en brengt jeugdraden in beeld die deelnemen aan Debattle.

Scan deze QR-code en schrijf je in!