Hoe werkt een gemeentebestuur?

Wat is een gemeenteraad?

Op basis van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen worden de zetels in de GEMEENTERAAD verdeeld. De gemeenteraad heeft minstens zeven en maximaal 55 leden, afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. De gemeenteraad kan je vergelijken met een parlement, maar dan van je stad of gemeente. De gemeenteraad is de wetgevende macht. Het college van burgemeester en schepenen doet beleidsvoorstellen die de gemeenteraad moet goedkeuren. Niet alles wat er in een gemeente gebeurt, moet door de gemeenteraad beslist worden. Heel wat zaken worden enkel door het college van burgemeester en schepenen behandeld.
Wat is een gemeenteraad?
Wanneer start de gemeenteraad?
De eerste vergadering van de gemeenteraad vindt plaats begin december 2024; dit is de INSTALLATIEVERGADERING. Dit is anders dan bij de vorige verkiezingen. De nieuwe gemeenteraad zit nu een maand vroeger als het eerst samen.

Tijdens deze zitting leggen alle nieuw verkozen gemeenteraadsleden de eed af en wordt er een voorzitter gekozen. Dit hoeft de burgemeester niet te zijn. Ruim een op drie van de Vlaamse gemeenten heeft ervaring met een ander gemeenteraadslid als voorzitter dan de burgemeester. Op die manier kan de burgemeester een andere rol spelen dan die van moderator van het debat, wat de vergadering ten goede kan komen.

De verkozenen van één lijst of partij vormen een FRACTIE.
Wanneer komt de gemeenteraad samen?
Na de eerste vergadering komt de gemeenteraad doorgaans op een vast tijdstip samen. Meestal is dat één keer per maand op een vaste dag (bijvoorbeeld: de derde maandag van de maand). Omwille van specifieke redenen kan de gemeenteraad vaker samenkomen.
Wat bespreekt de gemeenteraad?
Waarover gaan die maandelijkse vergaderingen van de gemeenteraad? Over alles wat van gemeentelijk belang is. Dat klinkt heel erg ruim en dat is het ook. De gemeenteraad bepaalt welk BELEID de gemeente voert. Meer specifiek zijn er een aantal bevoegdheden die de gemeenteraad moet uitvoeren. Bijvoorbeeld het oprichten van ADVIESORGANEN (zoals de jeugdraad), het opmaken van een subsidiereglement (bijvoorbeeld voor jeugdverenigingen) of het uitvaardigen van politieverordeningen (bijvoorbeeld over wildplakken). De gemeenteraad moet zich met heel veel uiteenlopende zaken bezighouden.Daarom worden er in heel wat gemeenten COMMISSIES opgericht. Deze moeten het werk van de gemeenteraad verlichten. In commissies zitten verschillende gemeenteraadsleden, maar niet allemaal tegelijk. Er zijn verschillende commissies over allerhande thema’s. Zo kan er een commissie zijn die zich met vrije tijd bezighoudt (meer bepaald gaat het dan om alles wat met jeugd, sport en cultuur te maken heeft). Of er is een commissie milieu of financiën. Deze commissies bereiden voor hun thema de gemeenteraadszitting voor. Dit betekent dat in de commissie uitvoeriger en grondiger over een door de gemeenteraad te nemen beslissing gediscussieerd kan worden. In de voltallige zitting van de gemeenteraad is daar vaak niet de tijd voor. Dankzij de voorbereidingen in de commissie kan de gemeenteraad dan sneller beslissen.
In principe zijn de vergaderingen van de gemeenteraad en de commissies steeds openbaar. Soms zijn de deuren echter gesloten, bijvoorbeeld wanneer het gaat over personeel. De gemeenteraad neemt beslissingen met een volstrekte meerderheid, dit wil zeggen dat een voorstel aangenomen is wanneer meer dan de helft van de gemeenteraadsleden voor stemmen.
Schrijf je in op onze Debattle nieuwsbrief

Debattle heeft 2 nieuwsbrieven: een Whatsapp en Email nieuwsbrief. Via Whatsapp brengen we je op de hoogte van nieuwe tools, nuttige info of prijzen die te winnen zijn via korte newsflashes. De Email nieuwsbrief is meer uitgebreid, kondigt nieuwe missies aan en brengt jeugdraden in beeld die deelnemen aan Debattle.

Scan deze QR-code en schrijf je in!